akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Stronę dla Obywateli budują obywatele. Nie biznesmeni, politycy czy "działacze". Strona ma przybliżać to, co ważne dla mieszkańców miasta. Tutaj znajdziecie informacje o naszych działaniach i o inicjatywach jakie są realizowane przez Stowarzyszenie, a także przez organizacje i obywateli - którym dobro i rozwój naszego miasta są bliskie. Zapraszamy do współtworzenia tej strony. Chcemy zamieszczać tu Wasze projekty, dyskutować i wymieniać się ideami.

Nasze działania

Nasze aktualności


Dom Zemełki – kontrola Komisji Rewizyjnej

We wrześniu 2016 roku opisałem moje wątpliwości dotyczące przetargu na opracowanie projektowo – kosztorysowe na przebudowę kamienicy „Dom Zemełki” przeznaczonej na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych. Kontrola Komisji Rewizyjnej potwierdziła to co napisałem – brak przejrzystości w przeprowadzonym postępowaniu.

Kuriozalny mały grant

Małe granty to dotacje dla organizacji pozarządowych od samorządu,  o które organizacje mogą się starać poza konkursem dotacyjnym. Temat projektu może być dowolny, dotacja wynosi do 10 tys zł, jeśli tylko Urząd Miejski uzna celowość pomysłu i projektu.

Pomysł na Pociejewo. Zapiski z wizji lokalnej.

Mamy już wgląd w długo oczekiwany projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla zachodniej części Pociejewa. Jest to w większości teren niezagospodarowanych łąk w obwałowanej części wyspy, ale także obszar przemysłowy – mający swoje historyczne początki w fabryce narzędzi Raymonda – wokół której na przestrzeni lat wyrósł spory zespół hal produkcyjnych, magazynów, placów manewrowych i drobnych […]

Wyważanie otwartych drzwi – konsultacje społeczne wg. KRDPP

W protokole z posiedzenia Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dn. 10 listopada 2016 r. możemy przeczytać,  że KRDPP postanowiła stworzyć Dobre Praktyki Konsultacji Społecznych, cyt. pkt 4. :  (…) opracowanie rekomendacji w zakresie opracowania Dobrych Praktyk Konsultacji Społecznych (opracowanie z miesięcy wrzesień – listopad przedstawia Krystian Majewski). W związku z niewywiązaniem się K.Majewskiego z przyjętego […]

Konsultacje MPZP Pociejewo 2

Prezydent Miasta Konina zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pociejewo – etap 2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach: 28.12.2016 r. – 27.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (pokój nr 19), w godz. od 7.30 do 15.30.

Błąd w regulaminie KRDPP

30 listopada 2016 roku, na 28. sesji Rady Miasta Konina głosowano uchwałę, która miała dostosować regulamin Konińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego do obowiązującej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zmieniono zapis o kadencji KRDPP – teraz będzie trwała trzy lata i po reasupmcji głosowania o liczbie nieusprawiedliwonych nieobecności członkiń i członków KRDPP. Niestety nie […]

MPZP Pociejewo – konsultacje w samo południe

Od lat Akcja Konin domaga się konsultacji społecznych z prawdziwego zdarzenia. Zwracaliśmy ostatnio uwagę na błędy popełnione przy konsultacjacj miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu terenu wokół PKP. Mieliśmy nadzieję, że Urząd Miejski w Koninie weźmie sobie wreszcie nasze uwagi do serca. Niestety, jak grochem o ścianę.


2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG