akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Historia pewnego zapytania ofertowego cz.II

2016/09/13


Otrzymałem dzisiaj z Urzędu Miejskiego w Koninie odpowiedzi na moje wnioski w sprawie drugiego i trzeciego zapytania na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Domu Zemełki z przeznaczeniem na rozwinięcie działalności Centrum Organizacji Pozarządowych.

Oprócz zestawień wszystkich ofert cenowych, które wpłynęły do UM w Koninie, poprosiłem także o wyjaśnienie kwestii unieważnienia konkursu z powodu, cytuję:

Unieważnienie wynika z konieczności dostosowania procedury udzielenia zamówienia do zasad i wytycznych obowiązujących przy realizacji programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zapisów projektu umowy o dofinansowanie, co do których zamawiający uzyskał wiedzę po wszczęciu niniejszego postępowania.

Tak jak przypuszczałem w pierwszej części tego tekstu unieważnienie związane było z wydłużeniem terminu realizacji zamówienia, cytat z wczorajszej odpowiedzi:

Pierwsze dwa zapytania ofertowe – z 2.06. i z 1.07. – zostały ogłoszone przed zawarciem umowy z Ministerstwem Rozwoju (dotującym) i zawierały terminy realizacji zamówienia tegoroczne (30.11. i 20.12. odpowiednio dla pierwszego i drugiego zapytania – dop. mój). Po ustaleniu z dotującym wydłużenia terminu do 15.02.2017 r., wyjaśnieniach dotyczących kryteriów ocen (jedynym kryterium oceny zgodnie z dokumentami zapytań była cena – dop. mój) i zawarciu umowy dotacji – 10.08.2016. ogłoszono trzecie zapytanie ofertowe, uwzględniające kwestie doprecyzowane z dotującym.

Unieważnienie drugiego zapytania nastąpiło 15.07.2016 r., już po otwarciu ofert i zapoznaniu się z proponowanymi cenami, które odbyło się 11.07. 2016 r.

Tabelka przedstawia wszystkich oferentów i ceny jakie zaproponowali (nazwy firm skrótowe – pełne w zestawieniach ofert pod tabelką), pogrubione ceny firm, które startowały we wszystkich zapytaniach, na zielono podkreślone najniższe ceny, na czerwono najwyższe. W ostatnim zapytaniu na żółto zaznaczone są oferty niższe od zaproponowanej przez  zwycięzcę, Toya Design – we wszystkich zapytaniach, przypomnę, obowiązywało kryterium 100% ceny. Cytuję z zapytań:

V. KRYTERIA OCENY OFERT: Cena: waga:100 %

Pamiętać też należy, ze pierwsze zapytanie z 2.06. 2016 r. zostało unieważnione ze względu na zbyt wysokie ceny oferentów – najniższą ceną było wtedy 26 807 zł i były także dwie niższe od w ostateczności wybranej w ostatnim zapytaniu – 73 308 zł i 78300 zł.

Zapytania ofertowe do pobrania tutaj:
2.06.2016 r.
1.07.2016 r.
10.08.2016 r.

Zestawienia ofert w poszczególnych zapytaniach.

Postępowanie, jak wynika z zapisów zapytania ofertowego, prowadzono zgodnie z Procedurą udzielania zamówień przez dotacjobiorców Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwa Rozwoju). Jej pkt. nr 8 brzmi:

Dotacjobiorca jest zobowiązany wybrać najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, spełniającą warunki udziału w procedurze udzielenia zamówienia, w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny. Nie podlega ocenie oferta złożona po terminie składania ofert. 

W zapytaniu ofertowym dotyczącym domu Zemełki nie miały zastosowania Zasady udzielania zamówień publicznych do 30.000 euro określone w  § 2 ust. 3 Zał. Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina Nr 162/2015 z 17.12.2015 r. w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO ze środków budżetu Miasta Konina, który brzmi:

Postanowień niniejszych Zasad nie stosuje się do postępowań o wartości nie przekraczającej kwoty 20.000 złotych netto oraz do postępowań, w których zastosowanie mają odrębne przepisy. Do postępowań wyłączonych spod Zasad stosuje się jednakże zasady, o których mowa w ust. 5.

Wspomniany ust. 5 ma następujące brzmienie:

Zamówienia publiczne winny być dokonywane zgodnie z dyspozycją ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Warunki uczestnictwa w zapytaniu określał dodatkowo pkt IV

WARUNKI UCZESTNICTWA: Oferent musi posiadać doświadczenie zawodowe gwarantujące należyte wykonanie przedmiotu zamówienia tj. wykonał w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwie dokumentacje projektowe na budowę, przebudowę lub rozbudowę budynków użyteczności publicznej lub mieszkalnych wielorodzinnych (o powierzchni użytkowej powyżej 800 m2 ), w tym przynajmniej jedną dotyczącą budynku wpisanego do rejestru zabytków.

We wszystkich zapytaniach ofertowych wzięło udział 20 firm. Czyżby większość z nich złożyła swoje oferty nie zwracając uwagi na tak istotny zapis? Udało mi się skontaktować z kilkoma z nich, także z tymi, które zaoferowały niższą cenę. Na moje pytanie zawsze słyszałem odpowiedź, że nie startują w przetargach, konkursach, zapytaniach, w których nie spełniają chociaż jednego z warunków. Jedna z nich do dzisiaj nie otrzymała wyników rozstrzygnięcia oferty, dowiedziała się dopiero ode mnie.

Będę miał w związku z tym kolejne pytania do Urzędu Miejskiego w Koninie.

Waldemar Duczmal

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG