akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Józef Nowicki – program wyborczy 2010

2016/12/06


Witryna internetowa prezydenta Konina, Józefa Nowickiego, używana w jego kampaniach wyborczych jest wyłączona. Dostępny tam był program wyborczy prezydenta z kampanii w 2010 r. Udostępniamy go więc na naszej stronie w ramach naszego działu „Otwieramy dane”.  Program wyborczy z 2014 dostępny jest tutaj.

Myślę o przyszłości Konina, miasta mojego dzieciństwa, młodości, miasta, które znam od podszewki, które widzę nowoczesne i przyjazne…

Na wybory samorządowe 2010 roku przedstawiam program, który ma swoje podstawy w: zamierzeniach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dorobku i doświadczeniach konińskiej lewicy w samorządzie miasta w minionych kadencjach, opiniach lokalnych struktur związków, partii, stowarzyszeń i nurtów lewicowych, a także mojej wizji funkcjonowania naszego miasta, naszej miejskiej wspólnoty samorządowej.

I. Prezydent to gospodarz

 1. Znają mnie Państwo z tego, że jestem blisko ludzi. Będę pytał Was o zdanie w ważnych dla miasta sprawach. Zadbam o transparentność i obiektywizm podejmowanych decyzji. Dopilnuję, by urząd i podległe prezydentowi jednostki przestrzegały w swoich czynnościach zasady służebności wobec mieszkańców.
 2. Stworzę system wsparcia i bezpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców.
 3. Zadbam, aby mieszkańcy Konina mieli dostęp do publicznej ochrony zdrowia poprzez reprezentowanie ich potrzeb i oczekiwań wobec organów prowadzących placówki zdrowotne.
 4. Zapewnię warunki do realizacji inicjatyw, których celem będzie integracja mieszkańców osiedli, umacnianie więzi środowiskowych, kształtowanie postaw aktywnego, dobrego sąsiedztwa.
 5. Będę wrażliwy na ludzkie problemy, nie przejdę obojętnie wobec żadnej ludzkiej sprawy. Ze szczególną troską będę odnosił się do ludzi, będących w życiowej potrzebie.
 6. W celu skuteczniejszego reagowania urzędu na życiowe problemy mieszkańców wzmocnię jego oddziaływanie poprzez ścisłą współpracę ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, związkami.
 7. Razem powinniśmy zbudować system sąsiedzkiego wsparcia i wolontariatu.

II. Młodzież to szansa.

Młodzi ludzie są szansą naszego miasta, ale miasto musi tworzyć dla nich nowe możliwości oświaty, kształcenia, zatrudnienia oraz mieszkaniowe. Tylko wówczas możemy liczyć na to, że młodzież swoje życie wiązać będzie z Koninem.

 1. Tworzeniu w Koninie solidnych podstaw możliwości rozwoju młodych ludzi gotów jestem podporządkować prezydenturę. Swoją prezydenturę podporządkuję tworzeniu solidnych podstaw możliwości rozwoju ludzi młodych tak, aby miasto tworzyło im szanse, bo oni są szansą dla miasta.
 2. Podejmę współpracę z władzami wyższych uczelni, także poza Koninem, dla poszerzenia oferty dydaktycznej oraz uruchomienia studiów podyplomowych z kierunkami kształcenia, dającymi lepsze przygotowanie i szanse w konkursach na stanowiska pracy w administracji samorządowej i podległych jednostkach. Administracja potrzebuje młodych, dobrze wykształconych wizjonerów.
 3. Uczynię co możliwe, by Konin stał się Centrum gospodarki regionu. Nowe, trwałe miejsca pracy to szansa dla młodzieży. Będę starał się o innowacyjne inwestycje dla Konina, wspierał lokalnych przedsiębiorców w działaniach na rzecz przyrostu stanowisk pracy.
 4. W aktywizacji inkubatora przedsiębiorczości dostrzegam możliwości dla początkujących przedsiębiorców, głównie młodych ludzi.
 5. Z myślą o młodych ludziach podejmę realizację programu budowy i modernizacji przedszkoli, żłobków oraz osiedlowych placów zabaw dla ich dzieci.
 6. Kontynuował będę realizację programu budowy mieszkań, w tym budownictwa socjalnego w mieście.
 7. Zapewnię darmowy Internet mieszkańcom Konina. Bez Internetu nie ma postępu. Internet to wiedza. Spowoduję, by coraz więcej spraw urzędowych można było załatwić przez Internet. Rozwijają się internetowe uczelnie. Internet staje się szansą dla wszystkich.

III. Nowe inwestycje to rozwój

Miastu naszemu potrzebna jest strategia, śmiała wizja rozwoju, w której inwestycje infrastrukturalne i modernizacyjne tworzą warunki do inwestycji innowacyjnych, tworzących nowe obszary aktywności gospodarczej, dających nowe, trwałe miejsca pracy.

 1. Zaangażuję ludzi nauki, praktyków gospodarczych, wiodących przedsiębiorców i właścicieli mniejszych firm z naszego miasta do opracowania wieloletniej strategii inwestycyjnej dla Konina.
 2. Wzmocnię działania na rzecz pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym funduszy europejskich dla realizacji inwestycji określonych w zrewidowanym planie inwestycyjnym na lata 2010 – 2015.
 3. Zaproponuję utworzenie klastra przemysłowego (zamiast martwej strefy ekonomicznej Tania Energia), co umożliwi pozyskanie atrakcyjnych ze względu na nowe miejsca pracy, inwestycji dla Konina.
 4. Pogłębię współpracę gospodarczą z miastami partnerskimi.
 5. Podejmę działania na rzecz rozszerzenia wyznaczonych terenów aktywizacji gospodarczej w północnej części miasta oraz utworzenia drugiej strefy przy południowej obwodnicy Konina (ulica Europejska w sąsiedztwie autostrady) co uatrakcyjni naszą ofertę dla potencjalnych inwestorów. Widzę tu możliwości powrotu do projektu związanego z przemysłem motoryzacyjnym.
 6. Spowoduję wznowienie, po możliwych zmianach projektowych i zakresu rzeczowego, prac nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie – etap II”. Rozpocznę prace nad kompleksowym planem rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta (wiadukt Paderewskiego – Okólna oraz projekt trzeciej przeprawy Grójecka lub Jana Pawła II – Szczepidło – Brzeźno – Południowa Strefa Gospodarcza).
 7. Do planów inwestycyjnych wprowadzę budowę przedszkoli na Chorzniu i w Wilkowie, rozbudowę przedszkola na osiedlu Sikorskiego. Rozważę budowę żłobków oraz placów zabaw. W planach tych być może trzeba zastosować formułę partnerstwa publiczno-prywatnego.
 8. Podejmę inwestycje służące poprawie warunków życia mieszkańców Gosławic po likwidacji cukrowni. Wykupię oferowane nieruchomości gruntowe. Wprowadzę do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego modernizację hali produkcyjnej na halę sportową.
 9. Podejmę inicjatywy na rzecz budowy podziemnych i/lub wielopoziomowych parkingów w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Miasto nie może zamieniać się w betonowo- asfaltową pustynię.
 10. MZK musi się rozwijać. Więcej autobusów to więcej kursów i mniejsze korki na ulicach. Komunikacja miejska mogłaby zyskać nową jakość przez wprowadzenie szynobusu na nieczynnej linii kolejowej z Chorznia do Cukrowni Gosławice i dalej Kazimierza i Kleczewa.
 11. Zadbam o budowę ścieżek rowerowych i atrakcyjnych, bezpiecznych miejsc wypoczynku.
 12. Podejmę działania zapewniające ustawiczne podnoszenie standardu szkół poprzez inwestycje, remonty i doposażenie.
 13. Dostrzegam potrzeby w zakresie budowy i modernizacji bazy sportowej i rekreacyjnej.
 14. Konieczne jest zagospodarowanie terenu Dworca Kolejowego we współpracy z PKP i PKS. To miejsce powinno stać się Centrum Obsługi Podróżnych, Centrum Usługowo-handlowym. Będzie ono wizytówką Konina.

IV. Pomoc społeczna to obowiązek.

Mam świadomość tego, ze są mieszkańcy, którzy zrządzeniem losu, często w okolicznościach od nich niezależnych, utracili zdolności samodzielnego zabezpieczenia egzystencji swojej i swoich rodzin.

 1. Uważam, że warunkiem skuteczności pomocy ludziom potrzebującym jest rzetelne poznanie przyczyn tych trudności i wynikającej z tego różnorodności kierowanej pomocy.
 2. Spowoduję, by skuteczną opieką otoczyć rodziny wymagające wsparcia, a szczególnie dzieci z tych rodzin.
 3. Rozwinę formy pomocy ludziom starszym, schorowanym, z ograniczeniami sprawności. Zapewnię spójność i koordynację działań na rzecz tych ludzi ze strony różnych organizacji, a także wolontariatu.
 4. Zlikwiduję resztę barier dla osób niepełnosprawnych. Ich pełna rehabilitacja społeczna i zawodowa to nie moda, ani luksus. Nie możemy zaprzepaścić wspaniałej spuścizny dr Piotra Janaszka i pracy jego spadkobierców.

V. Kultura i sport to wychowanie

Konin znany jest w kraju z wielu ogólnopolskich imprez kulturalnych. Należą do nich: Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca, Derby Kabaretowo – Estradowe, przeglądy i konkursy filmowe – Debiuty, OKFA. Tę dobrą tradycję należy kultywować i rozwijać.

 1. Uważam, że potrzebna jest nowa formuła Dni Konina. Należy ją wypracować z uwzględnieniem opinii mieszkańców.
 2. Zdecydowanie popieram pomysł powołania Filharmonii Konińskiej.
 3. Widzę potrzebę wspierania konińskich placówek kultury w realizacji ambitnych pomysłów i wszechstronnej oferty przedsięwzięć kulturalnych i rozrywkowych.
 4. Będę umacniał partnerstwo w upowszechnianiu kultury z towarzystwami społecznymi oraz galeriami prywatnymi.
 5. Zadbam o uzdolnioną sportowo młodzież, m.in. poprzez organizowanie dodatkowych zajęć z różnych dyscyplin sportowych. Widzę tutaj ważną rolę do spełnienia dla niedocenianych nauczycieli, którzy będą mogli poprzez sport nie tylko uczyć, ale też wychowywać.
 6. Wspierał będę kluby sportowe w kształtowaniu sportowych talentów dzieci i młodzieży. Wspierać będę, mające w Koninie dobre tradycje, dyscypliny sportowe jak szermierka, kolarstwo, piłka nożna kobiet. (boks?)
 7. Postaram się przywrócić wyższy poziom konińskiemu futbolowi.

VI. Dobro miasta i jego mieszkańców to cel nadrzędny.

Wybory samorządowe to także wybór radnych. Niezależnie od składu rady ważne jest, by nie stanowił on przeszkody w realizacji nakreślonego programu, który będzie zapewne wzbogacony o propozycje zgłaszane przez mieszkańców, różne środowiska zawodowe i społeczne w trakcie kampanii wyborczej.

Ubiegający się o mandaty w nadchodzących wyborach samorządowych będą podkreślać, że „dobro miasta i jego mieszkańców jest dla nich nadrzędne”. Tak więc można liczyć, że w imię tego „nadrzędnego celu’ będzie możliwe budowanie „szerokiego porozumienia”.

Jestem gotów do cierpliwego budowania takiego porozumienia, m.in. poprzez poszukiwanie tego co łączy i osiąganie kompromisu w obszarach podziału.

Wykorzystam swój naturalny spokój, doświadczenie negocjacyjne i kwalifikacje polityczne do tworzenia warunków współdziałania dla dobra miasta.

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG