akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Konkurs na promocję gospodarczą miasta Konina – oferta udostępniona

2013/05/23


Działanie na rzecz transparentności w kwestii działań władz lokalnych to jedno z głównych założeń jakimi kierujemy się od momentu utworzenia stowarzyszenia. My, mieszkańcy, mamy prawo wiedzieć między innymi w jaki sposób i na co wydawane są publiczne pieniądze. W dniu 20.05.2013 r. Stowarzyszenie Akcja Konin otrzymało ofertę Fundacji Rozwoju Polskiego Eksportu która zwyciężyła w pierwszej edycji konkursu na promocję miasta Konina.

Akcja Konin dziękuje Urzędowi Miasta Konina za uznanie wszystkich argumentów zawartych w naszym odwołaniu oraz pozytywne rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Dziękujemy również Panu Krzysztofowi Izdebskiemu, prawnikowi z Sieci obywatelskiej – Watchdog Polska, za pomoc, wsparcie i zaangażowanie w czasie trwania całego postępowania.

Po zapoznaniu się zarówno z dokumentacją konkursową jak i treścią zwycięskiej oferty, postanowiliśmy odnieść się do jej części formalnej. W ogłoszeniu konkursowym, wyraźnie napisano, jakie warunki musi spełniać złożona oferta. Jeden z zapisów mówi:
Oferty wraz z załącznikami złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, nie podpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione, nie opieczętowane lub zawierające inne braki formalne zostaną odrzucone z przyczyn formalnych w przypadku nieusunięcia braków w terminie wskazanym przez Komisję Konkursową.

Komisja wezwała do uzupełnienia następujących braków:

pobrane

W publikowanym przez nas pliku PDF, wezwanie do uzupełnienia znajduje się na stronie 28.

_________________________________________________________

Natomiast w ofercie znajduje się:
• Błędnie wypełniony arkusz kosztorysowy – błąd występuje na wszystkich stronach zawierających kalkulacje.

pobrane (1)

W publikowanym przez nas pliku PDF, arkusz kosztorysowy znajduje się na stronach 53 – 59. Zaktualizowany arkusz kosztorysowy na str. 1-5.

_________________________________________________________

• Nie wypełniona, niekompletna oferta realizacji zadania publicznego:

pobrane (2)

W publikowanym przez nas pliku PDF, oświadczenie znajduje się na stronach 69 – 70.

_________________________________________________________

W naszej ocenie, wyżej wymienione przykłady, to błędy formalne i należało niezwłocznie wezwać oferenta do ich usunięcia. Oferta zwierająca błędy formalne nie powinna zostać dopuszczona przez Komisję Konkursową do oceny merytorycznej. Jak wynika z protokołu posiedzenia komisji, stało się jednak odwrotnie.

Mamy nadzieję, że również dzięki staraniom Akcji Konin, kolejne konkursy będą rozstrzygane z należytą starannością, w atmosferze przejrzystości. Już dziś możemy cieszyć się z faktu, iż do udziału w pracach kolejnej komisji konkursowej zaproszono przedstawicieli konińskich organizacji pozarządowych. Konińska Rada Działalności Pożytku Publicznego rekomendowała do składu komisji 2 osoby, w tym reprezentanta Akcji Konin.

Poniżej publikujemy ofertę Fundacji Rozwoju Polskiego Eksportu, która zwyciężyła w konkursie(dane osób prywatnych zostały zakryte, pozostawiliśmy jedynie nazwiska osób reprezentujących oferenta):
Promocja gospodarcza miasta – testowanie kontraktacji usług – oferta FRPE
.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Urząd Miasta Konin nie udostępnił nam załączników – CV wymienionych ekspertów. Mając na uwadze ochronę danych osobowych osób prywatnych nie wnosimy od tej decyzji zastrzeżeń.

Janusz Miedziński

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG