akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Konsultacje Programu Współpracy Miasta z NGO.

2015/07/09


Do końca lipca trwają konsultacje Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015. Uczestniczyliśmy w spotkaniu z tym związanych 30 czerwca 2015 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych. Zgłosiliśmy swoje poprawki do Programu ( dostępne są tutaj), ale tym co nas najbardziej interesowało były punkty dotyczące użyczania lokali miejskich organizacjom pozarządowym. Nie zgłaszaliśmy tego w naszych poprawkach, bo z przebiegu konsultacji wiedzieliśmy, że Magistrat sam umieścił odpowiedni zapis.

W zasadach i formach współpracy w punkcie 2. Miasto zapewni wsparcie organizacjom poprzez…. rozwinięto podpunkt 7., który otrzymał następujące brzmienie: użyczenie ramach posiadanych, niewykorzystanych do innych celów nieruchomości będących w posiadaniu Miasta (zgodnie z Zarządzeniem nr 51/2015 z dn. 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych)

W zarządzeniu Prezydenta w paragrafie 6: Poza przetargiem mogą być oddawane w najem lokale… czytamy w podpunkcie 3.: na prowadzenie działalności charytatywnej, kulturalnej, naukowej, opiekuńczej, leczniczej, oświatowej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej, sportowej lub turystycznej, jeżeli cele te realizowane są przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznaczone są w całości na działalność statutową, a w szczególności organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego z zastrzeżeniem, że lokale nie mogą być usytuowane na parterach w ciągach handlowo-usługowych; w paragrafie 7.: Dopuszcza się (…) obniżenie stawek lub zwolnienie z czynszu za korzystanie z lokalu przez bezrobotnych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4, przez okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem, że najemca przez cały okres najmu zobowiązany jest do ponoszenia opłat niezależnych od wynajmującego;  

Cieszymy się bardzo, że już w tej fazie naszego projektu Urząd Miejski przychylił się do naszych propozycji dotyczących uregulowania wynajmu lokali organizacjom pozarządowym. Wpisanie tych uwag do zarządzenia i Programu współpracy to dopiero pierwszy krok. Do opracowania pozostał jeszcze regulamin takiego wynajmu, mamy nadzieję, ze opracujemy go wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

A tutaj link  do konsultowanego właśnie Programu.

Waldemar Duczmal

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG