akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


List otwarty do Prezydenta Józefa Nowickiego

2014/05/02


Stowarzyszenie Akcja Konin przesłało w dniu dzisiejszym list otwarty do Prezydenta Józefa Nowickiego w sprawie zagospodarowania nieruchomości przy ul. Staszica 27.

Sz. P.
Józef Nowicki
Prezydent Miasta Konina

Szanowny Panie Prezydencie,
Stowarzyszenie Akcja Konin zwraca się z prośbą o podjęcie zdecydowanych działań prowadzących do gospodarnego i rzetelnego uporządkowania kwestii użytkowania przez partię polityczną nieruchomości przy ul. Staszica 27. Nasz niepokój budzą informacje przekazywane w mediach oraz te, zawarte w protokole pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W dążeniu do zaspokojenia potrzeb pojedynczej partii politycznej i jej, jak się okazało nieuzasadnionych roszczeń, powstał projekt porozumienia w którym mowa o dalszym wynajmowaniu przestrzeni na preferencyjnych warunkach. Jest to niesprawiedliwe i krzywdzące wobec pozostałych ugrupowań politycznych działających na terenie Konina, które za swoje biura, o wiele mniejszych powierzchniach, płacą stawki komercyjne. Nie istnieją żadne przesłanki, które uzasadniałyby potrzebę szczególnego traktowania dotychczasowego użytkownika nieruchomości. Przedstawiana w ostatnich miesiącach argumentacja Urzędu Miasta wobec zastosowania takich a nie innych ulg wobec najemcy okazała się niezgodna ze stanem faktycznym, niezgodna z prawem lub zwyczajnie chybiona. Użytkownik nie jest spadkobiercą prawnym, decyzja o przekazaniu mu nieruchomości została podjęta z naruszeniem prawa i nie ma żadnych podstaw prawnych do uznania jego roszczeń finansowych wobec miasta.

Dodatkowo w nieruchomości swoją siedzibę mają otrzymać cztery organizacje pozarządowe. Kryteria doboru akurat tych organizacji nigdy nie zostały podane do publicznej wiadomości. Dla przypomnienia – na terenie miasta funkcjonuje prowadzone przez Urząd Miasta Konina Centrum Organizacji Pozarządowych, którego oferta obejmuje między innymi udostępnianie powierzchni użytkowej dla zainteresowanych organizacji. Centrum jest też doskonale przystosowane dla osób niepełnosprawnych, co niewątpliwie jest udogodnieniem dla wielu organizacji, ich podopiecznych czy interesantów, także dla tych, które zamierza się ulokować w nieruchomości przy ul. Staszica 27 (nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych czy w podeszłym wieku).

Naszym zdaniem najlepszym wyjściem z sytuacji byłoby wyprowadzenie z budynku dotychczasowych użytkowników i sprzedaż tej nieruchomości w drodze przetargu. Z posiadanej przez nas wiedzy wynika, że budynek wymaga kapitalnego remontu, co będzie obciążeniem dla budżetu miasta. Umieszczenie w nim organizacji po preferencyjnych stawkach dodatkowo spowoduje, iż Urząd Miasta Konina nie zarobi nawet na jego bieżące utrzymanie. Zatem pozbycie się budynku wraz z gruntem jest w tej sytuacji uzasadnione ekonomicznie.

Liczymy na to, że Pan Prezydent, biorąc pod uwagę powyższe argumenty, swoimi działaniami zadba o to, żeby wszystkie organizacje polityczne czy pozarządowe działające na terenie Konina mogły współpracować z miastem, a także korzystać z jego wsparcia na równych, sprawiedliwych zasadach, a procesy decyzyjne będą podejmowane gospodarnie i transparentnie.

Z poważaniem,
Janusz Miedziński

Waldemar Duczmal

Pismo zostało skierowane także do wiadomości przewodniczącego Rady Miasta Konina oraz zastępców Prezydenta Konina.
Skan złożonego pisma: tutaj.

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG