akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Konsultacje MPZP miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej – PKP

2016/09/28


Prezydent Miasta Konina zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla terenu przy ul. Kolejowej – PKP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach 28.09.2016 r. – 28.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (pokój nr 19), w godz. od 730 do 1530.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 25.10.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie, Plac Wolności 1 (sala 101) o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Konina na adres: Plac Wolności 1, 62-500 Konin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2016 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (epuap.gov.pl).

Wszystkie dokumenty do pobrania:
Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko – rysunek
Plan zagospodarowania przestrzennego – projekt
Plan zagospodarowania przestrzennego – rysunek
Uzasadnienie uchwały

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG