akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Uwagi do MPZP terenu przy synagodze

2016/08/03


Po wczorajszych konsultacjach mam dwie uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy synagodze, zwanego w oficjalnych dokumentach rejonem ulic Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte.

Proponuję wykreślić w paragrafie 10. 1.: W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej podpunkt 3 o treści: obejmuje się ochroną: a) obiekt szkoły talmudycznej, wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, oznaczony na rysunku planu.

Uzasadnienie: obiekt przestał istnieć dn. 19. 07. 2016 r.

Proponuje wykreślić w paragrafie 10.punkt 4. o treści: Dla obiektu szkoły talmudycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a ustala się: 1) zachowanie obiektu oraz zachowanie i odtworzenie jego wartości zabytkowej w zakresie: usytuowania, sposobu kształtowania bryły, kompozycji elewacji, detalu architektonicznego, kolorystyki, zastosowanych materiałów wykończeniowych, kształtu dachów, stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej i jej podziałów; 2) obowiązek prowadzenia robót budowlanych z uwzględnieniem zachowania wartości zabytkowej obiektu; 3) obowiązek zastosowania wyglądu elewacji sprzed przebudowy z lat 60-tych XX wieku, z zastrzeżeniem pkt 4; 4) dopuszcza się zmianę geometrii oraz wyglądu dachu z zachowaniem warunków: a) kąt nachylenia połaci dachowych z zachowaniem wymogów §20 ust. 2 pkt 9 lit. a i d, b) obowiązek zachowania istniejących okapów; dopuszcza się wyłącznie podniesienie poziomu okapów o nie więcej niż 20,0 cm w stosunku istniejącego poziomu, c) obowiązek zastosowania jednakowego kąta nachylenia głównych połaci – bez uskoków i załamań; dopuszcza się zmianę kąta nachylenia połaci wyłącznie na wysokości nieprzekraczającej wysokości attyki o więcej niż 25 cm; kąt nachylenia dolnej części połaci poniżej załamania od 86° do 90°, d) zastosowanie wyłącznie okien połaciowych z zachowaniem wymogów §20 ust. 2 pkt 9 lit. d, e) zakaz stosowania lukarn

Uzasadnienie: obiekt przestał istnieć dn. 19. 07. 2016 r.

 

A tak już zupełnie na serio – nie złożę tych poprawek, bo za kpinę ze wszystkich zainteresowanych osób, które wczoraj pojawiły się na konsultacjach, uważam przedstawienie im do konsultacji planu, który niespodziewanie zdezaktualizował się 19 lipca 2016 roku. W dodatku na oficjalnych dokumentach zniknęła nazwa ulicy Obrońców Westerplatte, pojawiła się Obrońców Warszawy. Jeśli znienacka dokonuje się takich zmian to proponuję poddać konsultacjom moją propozycję nazwy: Obrońców Jesziwy. Pasować będzie idealnie.

Jeśli ktoś z Was chciałby, mimo wszystko, wnieść uwagi do tego MPZP podaje link do wszystkich dokumentów w tej sprawie – MPZP. Uwagi możecie też kierować na mój adres waldemar.duczmal@akcjakonin.pl, w Waszym imieniu przedstawimy je na pewno.

Waldemar Duczmal

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG