akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Projekt porozumienia ws. Staszica 27 cz. 2

2014/03/20


Nawiązując do treści udostępnionego porozumienia (str. 1, str. 2) Urzędu Miasta Konina z Radą Krajową SLD Konin w sprawie nieruchomości przy ul. Staszica 27, Stowarzyszenie Akcja Konin skierowało listę pytań odnośnie przygotowanego projektu:

1. Wskazanie podstawy prawnej na bazie której Urząd Miasta wyraża wolę rozliczenia nakładów poniesionych przez SLD o której mowa w pkt. 3. projektu porozumienia Miasta Konin z SLD.
2. Przesłanie stosownego dokumentu wraz z załącznikami z którego treści wynika, że SLD w Koninie domaga się zwrotu nakładów finansowych przedstawionych w załączniku nr 1 do porozumienia.
3. Wyjaśnienie czy proponowana stawka preferencyjna dla SLD(8 zł/m2 + VAT) będzie naliczana miesięcznie czy rocznie?
4. Wyjaśnienie czy po podpisaniu porozumienia Urząd Miasta Konina będzie ponosił wszelkie koszty związane z utrzymaniem stanu technicznego wewnątrz i na zewnątrz budynku?
5. Wyjaśnienie czy po podpisaniu porozumienia, Urząd Miasta Konina będzie regulował opłaty za wszystkie media ( energia elektryczna, ogrzewanie, gaz, woda), czy koszty te ponosić będą indywidualnie podmioty korzystające z udostępnionych powierzchni?

17.03.2014 otrzymaliśmy odpowiedź na nasze zapytanie.

Ad. 1. Rozliczenie poniesionych nakładów przez SLD na nieruchomość przy ul. Staszica 27 nastąpi na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
Ad. 2. SLD nie złożył pisemnego wniosku o uwzględnienie poniesionych nakładów na nieruchomości, jednakże wielokrotnie podnosił ten temat w trakcie prowadzonych rozmów i negocjacji.
Ad. 3. Proponowana stawka za wynajem 1 m2 pomieszczeń w budynku przy ul. Staszica 27 dotyczy naliczeń miesięcznych.
Ad. 4. Miasto Konin będzie ponosić wszelkie koszty związane z utrzymaniem stanu technicznego obiektu.
Ad. 5. Z chwilą przekazania Miastu Konin nieruchomości, nastąpi przejęcie przez Miasto dotychczasowych umów na dostawę i odbiór mediów.

Pełna treść pisma – Odpowiedź na pytania

Podsumowując:

Rozliczenie nakładów nastąpi na podstawie Kodeksu Cywilnego, ale nie wiadomo na podstawie którego przepisu. W obecnie opracowanym projekcie Miasto proponuje SLD preferencyjną stawkę czynszu w zamian za odstąpienie od roszczeń co może dziwić ponieważ dotychczas w sprawie nieruchomości stosowano przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, a przepisy Kodeksu cywilnego określają sposób zwrotu poniesionych nakładów inaczej niż zawarto w porozumieniu:
art. 676. Kc – Jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego.

SLD nie złożyło pisemnego wniosku o zwrot/rozliczenie poniesionych nakładów a Urząd Miasta w Koninie postanowił uwzględnić roszczenia wystosowane ustnie. Zastanawia nas, ilu petentów Urzędu Miejskiego może pochwalić się tak szczególnym traktowaniem ze strony urzędników które kończyłoby się zwrotem poniesionych nakładów wyłącznie po przeprowadzeniu „rozmów i negocjacji”?

Dodatkowo, miasto Konin weźmie na siebie wszelkie koszty związane z utrzymaniem stanu technicznego budynku oraz opłaty za dostawę/odbiór mediów, najprawdopodobniej podmioty mające siedzibę w nieruchomości zostaną zwolnione z ponoszenia ww. kosztów.

W tym tygodniu zakończyła się doraźna kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej związana z nieruchomością. Z protokołem pokontrolnym można zapoznać się na stronach UM Konin.

Janusz Miedziński

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG