akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Projekt porozumienia ws. Staszica 27

2014/03/05


Urząd Miasta Konina opracował projekt porozumienia z Radą Krajową SLD dotyczącego nieruchomości przy ul. Staszica 27 w Koninie. Informacja ta została umieszczona w sprawozdaniu z działalności Prezydenta Miasta Konina w okresie od 29 stycznia do 26 lutego 2014 roku. Stowarzyszenie Akcja Konin otrzymało w dniu dzisiejszym projekt porozumienia z adnotacją, iż nie został on jeszcze zatwierdzony przez Radę Krajową SLD a prace nad nim zostały wstrzymane do czasu otrzymania dokumentów z kontroli przeprowadzanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Treść dokumentu:

_____________________

Rozumiemy, że prace nad dokumentem jeszcze trwają, jednak po zapoznaniu się z jego treścią przesłaliśmy do Urzędu Miasta zapytanie z prośbą o:
1. Wskazanie podstawy prawnej na bazie której Urząd Miasta wyraża wolę rozliczenia nakładów poniesionych przez SLD o której mowa w pkt. 3. projektu porozumienia Miasta Konin z SLD.
2. Przesłanie stosownego dokumentu wraz z załącznikami z którego treści wynika, że SLD w Koninie domaga się zwrotu nakładów finansowych przedstawionych w załączniku nr 1 do porozumienia.
3. Wyjaśnienie czy proponowana stawka preferencyjna dla SLD(8 zł/m2 + VAT) będzie naliczana miesięcznie czy rocznie?
4. Wyjaśnienie czy po podpisaniu porozumienia Urząd Miasta Konina będzie ponosił wszelkie koszty związane z utrzymaniem stanu technicznego wewnątrz i na zewnątrz budynku?
5. Wyjaśnienie czy po podpisaniu porozumienia, Urząd Miasta Konina będzie regulował opłaty za wszystkie media ( energia elektryczna, ogrzewanie, gaz, woda), czy koszty te ponosić będą indywidualnie podmioty korzystające z udostępnionych powierzchni?

Odpowiedź opublikujemy po jej uzyskaniu.

Janusz Miedziński

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG