akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Statut Konina do zmiany

2014/02/17


Podczas najbliższej sesji Rady Miasta Konina podjęta zostanie uchwała zmieniająca Statut Miasta Konina. Jest to następstwem działań Stowarzyszenia Akcja Konin, które 17 stycznia tego roku skierowało do Wojewody Wielkopolskiego pismo w sprawie niezgodności statutu z powszechnie obowiązującym prawem.

Uzasadnienie Przewodniczącego Komisji Statutowej, Regulaminowej i Spraw Radnych:
W związku z pismem Stowarzyszenia Akcji Konin z dnia 17.01.2014r. do Wojewody Wielkopolskiego, dotyczącym niezgodności z prawem postanowień Statutu Miasta Konina, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 207 Rady Miasta Konina z dnia 16 listopada 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Konina, pismem z dnia 23 stycznia 2014r. Wojewoda Wielkopolski poinformował Radę Miasta Konina o ponownym dokonaniu oceny legalności Statutu Miasta Konina Stwierdzono, że zapisy § 76 ust. 5, § 90, § 91 ust. 1, 2 i 4 w sposób istotny naruszają prawo. W związku z tym Komisja Statutowa, Regulaminowa i Spraw Radnych Rady Miasta Konina podjęła czynności mające na celu zmianę, wskazanych przez Wojewodę, naruszających prawo przepisów. Ponadto Komisja proponuje zmianę zapisów § 88 w związku z art. 54 ustawy z dnia 21 stycznia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008, Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) wskazującym, że z dniem 1 stycznia 2012 r. stosunek pracy osób zatrudnionych na podstawie mianowania przekształca się w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Projekt zmian znajduje się tutaj.

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG