akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Strefa Płatnego Parkowania. Legalna?

2015/09/29


W Koninie znowu toczy się dyskusja o Strefie Płatnego Parkowania, o jej rozszerzeniu o kolejne ulice. Odbywają się internetowe konsultacje na ten temat (żałujemy, że nie w formie dyskusji), nadal nie buduje się odpowiedniej ilości bezpłatnych parkingów, są protesty mieszkańców ulic, które SPP mają zostać objęte, jest sporo emocji w tej sprawie. Chcielibyśmy dziś zaproponować odłożenie tych emocji na bok, skupmy się na tym co prawo mówi o płatnych strefach postojowych w miastach.

Art. 13b ust 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) mówi, że opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo. Ustawa nie precyzuje definicji wyznaczonego miejsca, znajdziemy ją dopiero w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, które określa ściśle jak powinno był oznakowane płatne miejsce postojowe: Znak D-44 umieszcza się na wszystkich ulicach doprowadzających ruch do obszaru, na którym została ustalona strefa płatnego parkowania. W strefie oznakowanej znakiem D-44 miejsca dla postoju pojazdu samochodowego wyznacza się znakami pionowymi określonymi w pkt 5.2.18 oraz znakami poziomymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w: pkt 5.2.4, pkt 5.2.5, pkt 5.2.6 i pkt 5.2.9.2.

Celowo podkreśliłem w rozporządzeniu słowo oraz, bo jest w tym zapisie kluczowe. Zwraca na to uwagę Jonatan Hasiewicz w artykule Cicha rewolucja w strefach płatnego parkowaniaWarto zauważyć, że wprowadzono w rzeczonej nowelizacji koniunkcję (słowo „oraz”), które implikuje w sposób wyraźny, że aby miejsce postojowe w strefie płatnego parkowania było oznakowane w sposób właściwy, to musi być ono oznakowane jednocześnie znakami pionowymi oraz poziomymi. Zapis ten zarazem wskazuje, iż oznakowanie jedynie jedną z form oznakowywania miejsc postojowych nie będzie wypełniało dyspozycji nowelizacji rozporządzenia z sierpnia 2013 roku obowiązującej od ?14 lutego 2014 roku. Przez organ zarządzający ruchem na drodze muszą zostać zastosowane obie formy oznakowania równocześnieWynika z tego, miejsca w naszej SPP powinny być oznaczone takimi znakami:

Jonatan Hasiewicz pisze dalej: jeśli wybrane przez kierowcę miejsce postoju (dopuszczalne na ogólnych zasadach prawa o ruchu drogowym) nie zostanie oznakowane w sposób właściwy znakiem pionowym i poziomym, należy uznać, że miejsce to nie może zostać zakwalifikowane jako miejsce spełniające wymogi stanowiska postojowego w myśl nowelizacji rozporządzenia obowiązującej od 14 lutego 2014 roku. Tym samym naliczenie opłaty za postój w takim miejscu lub nałożenie opłaty dodatkowej wskutek nieuiszczenia opłaty za postój będą niemożliwe, gdyż takie miejsce nie będzie spełniało kryteriów płatnego miejsca postojowego w strefie płatnego parkowania. 

Zastanówmy się teraz, czy wszystkie płatne miejsca postojowe w Koninie są odpowiednio oznakowane? Nie. Przykładem płatny parking na Placu Wolności widoczny na zdjęciu powyżej. Czyli w Koninie płacimy za postój w strefie, której…. nie ma 🙂 . Są dwa wyjścia z tej sytuacji: całkowita likwidacja SPP, która nie cieszy się sympatia większości mieszkańców, albo wymalowanie na wszystkich wyznaczonych w niej parkingach białych pasów… Ale jakoś nie wyobrażam sobie takiego widoku na przykład, na wspomnianym już Placu Wolności.

Oprócz wspomnianego już artykułu J. Hasiewicza korzystałem również z tekstów Strefy Płatnego Parkowania – niesłuszne wezwanie do zapłaty? i Oznakowanie miejsc postojowych w strefach płatnego parkowania

Waldemar Duczmal

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG