akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Zmieńmy razem zasady użyczania lokali

2015/09/29


Prowadzony przez Stowarzyszenie Akcja Konin projekt Monitoring lokali udostępnianych organizacjom pozarządowym w Koninie powoli dobiega końca, powstał raport na ten temat  i wielu z Was pyta nas: co dalej?

Przed nami wciąż wiele pracy, nie zamierzamy ograniczać się jedynie do przedstawienia sytuacji za pomocą raportu. Dążymy i będziemy dążyć do wprowadzenia zmian w zasadach użyczania lokali organizacjom pozarządowym, sposobie informowania o ich dostępności oraz warunkach ubiegania się o nie. Bazując na informacjach zebranych w czasie spotkań, poprzez przeprowadzone ankiety oraz analizy wytypowaliśmy kilka obszarów w których zmiany są najbardziej pożądane:

I. Kwestia dostępności lokali i sposobu informowania o zasobach miejskich.
Obecnie: Organizacja samodzielnie poszukuje i wskazuje Miastu lokal o który chce się ubiegać
Proponowana zmiana: Publikacja zasobów lokalowych na stronach miejskich
Uzasadnienie: Publikacja zasobów lokalowych na stronach miejskich usprawni proces ubiegania się o lokal po stronie organizacji wnioskującej oraz Urzędu Miejskiego bądź jednostki organizacyjnej obsługującej wnioskodawcę. Z zapewnień urzędników z którymi o tym rozmawialiśmy wkrótce taki spis zostanie udostępniony.


II. Kwestia zasad najmu
Obecnie: Zasady najmu lokali organizacjom pozarządowym są publikowane na różnych stronach Biuletynu Informacji Publicznej i www.konin.pl.
Proponowana zmiana: Publikacja zasad na stronach miejskich, zgromadzenie ich w jednym miejscu np. w sekcji organizacje pozarządowe.
Uzasadnienie: Na stronach miejskich pojawiły się już materiały które ułatwią wszystkim chętnym organizacjom ogląd wszystkich zasad dotyczących miejskich lokali i ich wynajmu. z infografiką opracowaną przez Urząd Miejski w Koninie możecie się zapoznać tutaj. Będziemy postulować o zgromadzenie zasad użyczania najmu pod jednym adresem Biuletynu Informacji Publicznej


III. Kwestia wnioskowania o przyznanie lokalu
Obecnie: Organizacja chcąca ubiegać się o lokal samodzielnie sporządza wniosek o przyznanie lokalu. W przypadku wnioskowania o powierzchnie w Centrum Organizacji Pozarządowych w Koninie stosowne wnioski i formularze można pobrać online.
Proponowana zmiana: Przygotowanie i publikacja na stronach miejskich wniosku o przyznanie lokalu oraz wskazanie osoby kontaktowej z ramienia urzędu która mogłaby przed złożeniem wniosku udzielić informacji i pomóc wypełnić wniosek.
Uzasadnienie: Z ankiet i rozmów, które przeprowadziliśmy wynikało również, że część organizacji miała kłopot z napisaniem wniosku o lokal. Zaproponowaliśmy szablon takiego wniosku, ale zdajemy sobie sprawę, że może być niedoskonały. Liczymy, że uda nam się wspólnie wypracować jego wzór, który zadowoli obie strony.


IV Kwestia decyzji o przyznaniu lokali
Obecnie: Decyzje o przyznaniu lokalu podejmuje uznaniowo Prezydent Miasta Konina w oparciu o opinię stosownych wydziałów. Priorytetowo traktowane są organizacje kombatanckie, inwalidzkie, prowadzące działalność charytatywną, opiekuńczą, wychowawczą, leczniczą i zajmujące się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.
Proponowana zmiana: Decyzja podejmowana przez Prezydenta Miasta Konina w oparciu o stosowny regulamin użyczania lokali organizacjom pozarządowym oraz opinię stosownych wydziałów. Możliwość składania odwołań.
Uzasadnienie: Decyzja o przyznaniu lokalu w oparciu o wspólnie wypracowany regulamin użyczania, transparentność podejmowanych przez Miasto decyzji i klarownie opisana ścieżka odwoławcza zmniejszą ryzyko wystąpienia nadużyć i wyrównają szanse wszystkich organizacji chcących ubiegać się o lokal.


V. Kwestia stawki najmu
Obecnie: Stawki są ustalane indywidualnie w drodze negocjacji, istnieje możliwość bezpłatnego użyczenia.
Proponowana zmiana: Stawka ustalana na podstawie cennika. Obniżki stawek w zależności od charakteru wykonywanych działań i możliwość bezpłatnego użyczenia.
Uzasadnienie: Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie ma możliwości stworzenia jednego cennika który obowiązywałby na terenie wszystkich placówek miejskich, jednak na bazie informacji zgromadzonych w czasie trwania projektu widzimy potrzebę zwiększenia dostępności do cenników poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz potrzebę informowania o możliwości i kryteriach ubiegania się o bezpłatne użyczenie powierzchni/lokalu będących w zarządzaniu Urzędu Miejskiego w Koninie bądź jednostki organizacyjnej.


VI. Sprawozdawczość
Obecnie: Organizacje prowadzące działalność w lokalach miejskich nie mają obowiązku składania sprawozdań a informacje o tym na jakie działania/cele lokal został przyznany nie są publicznie dostępne.
Proponowana zmiana: Organizacja składa sprawozdania z prowadzonej w lokalu działalności i jest ono publikowane na stronach miejskich.
Uzasadnienie: Miasto Konin posiada niewielką pulę lokali użyczanych bądź przeznaczonych pod użyczenie organizacjom pozarządowym w Koninie.
Na terenie miasta funkcjonuje Centrum Organizacji Pozarządowych (COP) oferując między innymi nieodpłatne udostępnianie powierzchni organizacjom pozarządowym. Jeśli organizacja pozarządowa chciałaby ubiegać się o powierzchnie większą niż ta bezpłatnie udostępniana w COP wnioskując o osobny lokal, to powinna uzasadnić taką potrzebę i opisać jakie działania zamierza prowadzić w danym lokalu. Sprawozdawczość z wykonywanych działań zwiększy efektywność działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe w zasobach miejskich i pozwoli wyeliminować ewentualne nieprawidłowości.

Zarys regulaminu użyczania lokali miejskich organizacjom pozarządowym – nasze propozycje.

Znakiem zapytania w nawiasach (?) zaznaczyliśmy pozycje na których, w naszej ocenie, skupić się należy najbardziej.

 1. Podstawy prawne:
 • jakie?
 • o czym mówią?
 • co określają?
 1. Kto może ubiegać się o lokal będący w zarządzaniu miasta?:
 • organizacje pozarządowe
 1. Zasady:
 • sprawiedliwe – wszyscy mogą,
 • transparentne – jasne, klarowne, zrozumiałym językiem,
 • brak możliwości indywidualnego uzgadniania warunków,
 • cennik,
 • tryb przyznawania
 1. Składanie wniosków:
 • kto? – nazwa, obszar działania,
 • po co? – opis działań, jakie będą realizowane przez organizację w danym lokalu, ewentualny opis projektu etc.
 • na jak długo?
 • uzasadnienie – dlaczego zdaniem ngo lokal jest im niezbędny
 • rozpatrywanie wniosków; termin
 1. Tryb odwoławczy:
 • dopuszczalne sytuacje,
 • terminy; składania, rozpatrywania, informowania,
 • możliwość ponownego składania wniosków (?)
 1. Przetargi (?)
 • zasady
 • terminy
 • odwołania

 

Opracowany przez nas raport, postulaty oraz zarys regulaminu opracowane zostały w oparciu o zgromadzone przez nas informacje, wskazówki które gromadziliśmy na etapie trwania projektu i są punktem wyjścia do wprowadzania zmian. Mamy świadomość, że mogą być one jeszcze lepiej sformułowane ale wymaga to dalszej, wspólnej pracy stron których sprawa dotyczy. Dlatego zwracamy się z prośbą  o kierowanie do nas uwag odnośnie opisanych postulatów oraz spraw które według Was warto jeszcze omówić i zmienić na adres – akcja@akcjakonin.pl. Chcielibyśmy je omówić z Wami także osobiście, na spotkaniu, które wkrótce zamierzamy zorganizować.

Comments

comments

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG