akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


A co tam u Zawiadowcy?

2015/08/20


[vc_row][vc_column][vc_column_text]Zapytaliśmy Urząd Miejski co z naszą inicjatywą uchwałodawczą w sprawie uznania pomnikiem przyrody Zawiadowcy.


1) W odpowiedzi na Pana pytanie przekazuję w załączeniu historię postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie sporządzoną przez Panią Sylwię Kaczmarczyk Zastępcę Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska UM w Koninie.

Marek Zawidzki

2) Pierwszy wniosek o uznanie dębu pomnikiem przyrody wpłynął 19.03.2014 r. od Pana Pawła Piechockiego Przewodniczącego Rady Miejskiej SLD w Koninie oraz Pana Grzegorza Waleriańczyka – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt ANIMALS o/Konin. Pismami z dnia 28.03.2014 r. wydział zwrócił się do Wydziału Drogownictwa oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury o opinię wprzedmiotowej sprawie. Odpowiedzi wpłynęły w dniach 08.04.2014 r. oraz 15.04.2014 r. Pismem z dnia 15.04.2014 r. Wydział Ochrony Środowiska zwrócił się do Polskich Kolei Państwowych S.A. w Poznaniu z prośbą o zajęcia stanowiska w powyższej sprawie. Odpowiedzi wpłynęły w dniach 23.06.2014 r. i 17.07.2014 r. W dniu 14.08.2014 r. wpłynęło pismo od Pana Pawła Piechockiego i Pana Grzegorza Waleriańczyka z prośbą o wstrzymanie postępowania w sprawie nadania tytułu pomnika przyrody dębu rosnącego przy ul. Kolejowej. Postanowieniem z dnia 29.08.2014 r. zawieszono postępowanie w przedmiotowej sprawie na wniosek strony. 21.04.2015 r. wpłynęło pismo od Pana Pawła Piechockiego i Pana Grzegorza Waleriańczyka z prośbą o wznowienie postępowania w przedmiotowej sprawie. Postanowieniem z dnia
28.04.2015 r. podjęto na żądanie strony postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

28.04.2015 r. wydział wysłał zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dębu Zawiadowca z terminem jej przedłożenia do 08.05.2015 r. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta.

Wniosek Stowarzyszenia AKCJA KONIN wpłynął 12.05.2015 r. W dniu 19.05.2015 r. wydział poinformował pisemnie Pana Damiana Kruczkowskiego Wiceprezesa Stowarzyszenia AKCJI KONIN o toczącym się postępowaniu w przedmiotowej sprawie oraz o planowanym przeprowadzeniu specjalistycznej ekspertyzy dendrologicznej drzewa.
Z uwagi na złożenie tylko jednej oferty na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa, 19.05.2015 r. wydział ponownie wysłała zapytanie ofertowe o wykonanie ekspertyzy dendrologicznej z terminem jej przedłożenia
do dnia 25.05.2015 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty. Wybrano ofertę prof. dr hab. inż. Marka Siewniaka z Centrum Dendrologicznego Pawłowice ul. Topolowa 39 05-555 Tarczyn. W dniu 30.06.2015 r. została zawarta umowa na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej z terminem realizacji do 31.07.2015 r. W wyznaczonym
terminie wpłynęła ekspertyza dendrologiczna statyki dębu szypułkowego „Zawiadowca” rosnącego przy ul. Kolejowej w Koninie. Na wniosek Stowarzyszenia AKCJA KONIN w dniu 27.07.2015 r. przez Biuro Prezydenta
Miasta została wysłana opinia dendrologiczna przedmiotowego drzewa do Pana Waldemara Duczmala Prezesa Stowarzyszenia.

Pan Damian Kruczkowski Wiceprezes Stowarzyszenia Akcji Konin pismem z dnia 01.06.2015 r. zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w sprawie ustanowienia dębu zwanego „Zawiadowca”, tj. o udostępnienie wniosku z 2014 r. i korespondencji z wnioskodawcami (włącznie z pismem z początku maja 2015 r.) na podstawie którego wszczęto postępowanie. W piśmie tym Pan Damian Kruczkowski zwrócił się również z zapytaniem, czy Wydział Ochrony Środowiska zamierza przeprowadzić specjalistyczną ekspertyzę dendrologiczną drzewa. Swoją odpowiedź do Biura Prezydenta Miasta wydział przekazał w dniu 09.06.2015 r., w której dołączył skany wnioskowanych dokumentów oraz poinformowało przeprowadzonych dwóch zapytaniach ofertowych
na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej dębu.

Stowarzyszenie AKCJA KONIN posiada wszystkie dokumentu dot. prowadzonego przez wydział postępowania.

Obecnie wydział przygotował projekt uchwały celem ustanowienia przedmiotowego dębu pomnikiem przyrody, który zostanie poddany zaopiniowaniu przez Wydział Prawny Urzędu Miejskiego, a następnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Po uzyskaniu pozytywnych opinii projekt uchwały zostanie poddany pod obrady sesji Rady Miasta Konina. Należy jednocześnie zaznaczyć, że ustanowienie dębu pomnikiem przyrody
realizowane jest wg przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Sylwia Kaczmarczyk[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG