akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Zarząd


Magdalena Krysińska-Kałużna
prezeska Zarządu

Bartłomiej Bolczyk
członek Zarządu

Waldemar Duczmal
skarbnik 

Do kompetencji Zarządu należy:

  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
  • sporządzanie planów pracy i budżetu;
  • pozyskiwanie i przyjmowanie nowych członków stowarzyszenia;
  • reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz, w tym propagowanie jego działalności;
  • kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia, związaną z realizacją jego celów;
  • podejmowanie uchwał związanych z nabywaniem, zbywaniem lub obciążaniem majątku stowarzyszenia;
  • przedstawianie bilansu i rozliczeń finansowych w celu ich zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków;
  • zwalnianie członków stowarzyszenia od obowiązku opłaty składek i dokonywania innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia – gdy jest to uzasadnione ważnymi interesami członka;
  • zarządzanie majątkiem stowarzyszenia;
  • powoływanie w razie potrzeby stałych komisji tematycznych oraz zespołów zadaniowych.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG