akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Statut


STATUT
STOWARZYSZENIA AKCJA KONIN
 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Akcja Konin.
§ 2. Siedziba i teren działania
 1. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Koninie.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
§ 3. Czas działania
Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.
§ 4. Zasady ogólne
 1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
  niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie umożliwia mieszkańcom czynne uczestnictwo w życiu publicznym i wyrażanie swoich poglądów oraz realizację indywidualnych zainteresowań.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną oraz działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i własnego Statutu.
 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 5. Cele i sposoby ich realizacji
 1. Celem działalności stowarzyszenia jest wspieranie harmonijnego rozwoju Konina, prowadzącego do stałego podnoszenia jakości życia jego mieszkańców, w szczególności polegającego na podejmowaniu działań zmierzających do:
           1) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie społeczności wokół
               istotnych dla niej spraw;
           2) zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałani patologiom społecznym;
           3) usprawniania komunikacji;
           4) upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu;
           5) upowszechniania kultury i sztuki;
           6) ochrony dóbr kultury i tradycji;
           7) propagowania krajoznawstwa;
           8) organizowania wypoczynku, w szczególności dzieci i młodzieży;
          9) rozpowszechniania postaw ekologicznych, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego;
         10) działań wspomagających rozwój demokracji i tolerancji,
         11) niwelowania barier architektonicznych,
         12) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
         13) opracowania i wdrożenia strategii rozwoju miasta,
         14) działań na rzecz transparentności w polityce lokalnej, kampanii informacyjnych o prawach wyborczych,
         15) organizacji wolontariatu,
        16) pomocy, integracji i aktywizacji obcokrajowców oraz Polaków i osób polskiego pochodzenia przebywających
              w Polsce lub planujących przyjazd do Polski,
        17) budowania otwartego społeczeństwa poprzez: upowszechnianie wiedzy o krajach i kulturach świata promocję
              i wspieranie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, przeciwdziałanie uprzedzeniom i dyskryminacji.
2. Stowarzyszenie realizuje postawione przez siebie cele w szczególności poprzez:
1)    współpracę z radnymi, władzami lokalnymi, instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami, które mogą mieć     wpływ na poprawę funkcjonowania miasta i jego społeczności;
2)    wsparcie wszelkimi dostępnymi środkami inicjatyw zmierzających do poprawy sytuacji w sprawach określonych w § 1;
3)    animowanie i wspieranie działań wspólnot lokalnych, działania sąsiedzkie, samopomoc sąsiedzką, działania zmierzające do budowy koalicji Organizacji Pozarządowych pracujących na rzecz miasta Konina i regionu konińskiego,
4)    organizację imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych,
5)    współpracę z innymi stowarzyszeniami i organizacjami z miasta Konina, mieszkańcami miasta i sąsiednich gmin oraz organami administracji;
6)    współpracę i wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami mieszkańców w Polsce;
7)    wykorzystywanie innych sposobów zmierzających do realizacji celów stowarzyszenia.
§ 6.
Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu mieszkańców miasta Konina i regionu konińskiego.
ROZDZIAŁ II
CZŁONKOWSTWO
§ 7. Członkowie
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych;
 2. członków honorowych;
 3. członków wspierających.
§ 8. Członkowie zwyczajni
1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, w tym również cudzoziemiec, która:
 • ukończyła 16 rok życia;
 • zamieszkuje, pracuje lub jest właścicielem nieruchomości na terenie miasta Koninia;
 • deklaruje wolę wspólnego działania dla realizacji statutowych celów działania stowarzyszenia, jak również daje gwarancję spełnienia tego zobowiązania.
2. Przyjęcie do stowarzyszenia następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej na podstawie pisemnej deklaracji kandydata na członka, popartej rekomendacją 2 członków Stowarzyszenia.
3. Uzyskanie członkostwa następuje po opłaceniu wpisowego i wpisie na listę członków stowarzyszenia.
4. Listę członków stowarzyszenia prowadzi Zarząd.
5. Z chwilą zarejestrowania stowarzyszenia założyciele stają się jego członkami.
6. O odmowie przyjęcia do stowarzyszenia, Zarząd informuje kandydata na członka w terminie 14 dni od podjęcia uchwały w tej sprawie. Uchwała o odmowie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia wymaga uzasadnienia.
7. Od odmowy przyjęcia w poczet członków, kandydatowi na członka przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie jednego miesiąca od dnia powiadomienia o odmowie przyjęcia. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
§ 9. Członkowie honorowi
1. Członkiem honorowym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która uznaje cele stowarzyszenia, wyraża wolę ich wspierania oraz wniosła wybitny wkład w działalność lub rozwój stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków stowarzyszenia.
3. Członek honorowy wspiera działalność stowarzyszenia, w szczególności przez aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach stowarzyszenia lub pomoc materialną na rzecz stowarzyszenia.
4. Członek honorowy uprawniony jest do:
 • udziału w Walnym Zebraniu Członków bez prawa głosu;
 • wyrażania opinii w sprawie planów stowarzyszenia;
 • wyrażania opinii w sprawie innych zamierzeń stowarzyszenia.
5. Członek honorowy nie ma obowiązku uiszczania składek.
6. W zakresie nieuregulowanym, do członków honorowych odpowiednio stosuje się przepisy dotyczące członków zwyczajnych.
§ 10. Członkowie wspierający
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową lub rzeczową w realizacji celów stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu deklaracji, opłaceniu składki i na podstawie uchwały Zarządu.
3. Członek wspierający jest uprawniony do:
 • udziału w Walnym Zebraniu Członków bez prawa głosu;
 • opiniowania planów stowarzyszenia;
 • uczestniczenia w działalności stowarzyszenia;
 • zgłaszania wniosków do organów stowarzyszenia.
4. Członek wspierający ma obowiązek wspierać finansowo i materialnie statutową działalność stowarzyszenia.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do członków wspierających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące członków zwyczajnych stowarzyszenia.
§ 11. Utrata członkostwa
1. Utrata członkostwa następuje z chwilą:
 • złożenia przez członka pisemnej rezygnacji;
 • podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o wykluczeniu członka;
 • utraty praw publicznych przez członka;
 • utraty pełnej zdolności do czynności prawnej przez członka;
 • śmierci członka lub likwidacji członka będącego osobą prawną.
2. Wykluczenie członka stowarzyszenia na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków może nastąpić w razie:
 • prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem stowarzyszenia;
 • nie usprawiedliwionego braku udziału w pracach stowarzyszenia;
 • zalegania przez okres 6 miesięcy ze spłatą składek członkowskich, stwierdzonego uchwałą Zarządu.
3. Wniosek o wykluczenie może wnieść każdy członek stowarzyszenia na piśmie z uzasadnieniem na ręce członka Zarządu.
4. Członek, w stosunku do którego wysunięty zostanie wniosek o wykluczenie, ma prawo być wysłuchany przez Walne Zebranie Członków.
5. Wykluczenie członka następuje w drodze uchwały w głosowaniu jawnym, większością co najmniej 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Walnego Zebrania Członków.
6. Członek, w stosunku do którego został zgłoszony wniosek o wykluczenie, nie bierze
udziału w głosowaniu dotyczącym jego wykluczenia.
7. O treści uchwały, o której mowa w ust. 5, Zarząd poinformuje członka, o którym mowa w ust. 6, w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia, chyba że był on obecny na Walnym Zebraniu Członków, podczas którego głosowano nad jego wykluczeniem.
8. Z członkostwa w stowarzyszeniu następuje w formie pisemnego oświadczenia złożonego członkowi Zarządu, z chwilą otrzymania tego oświadczenia przez tego członka Zarządu.
§ 12. Prawa członków stowarzyszenia
1. Bierne i czynne prawo wyborcze do organów stowarzyszenia przysługuje wszystkim członkom zwyczajnym.
2. Każdy członek ma prawo:
 • uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach stowarzyszenia;
 • zgłaszać wnioski i zapytania do organów stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących stowarzyszenia.
§ 13. Obowiązki członków stowarzyszenia
 1. Każdy członek ma obowiązek:
 • czynnie uczestniczyć w pracach organu, do którego został wybrany;
 • dbać o dobre imię stowarzyszenia;
 • swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia stowarzyszenia;
 • przestrzegać postanowień statutu stowarzyszenia;
 • regularnie opłacać składki;
 • udostępniać informacje – o ile nie są poufne – w sprawach, które mogą być związane z celami działalności stowarzyszenia, jeśli będą tego wymagać organy stowarzyszenia;
 • wykonywać uchwały Walnego Zebrania Członków i uchwały Zarządu, chyba że są one sprzeczne z prawem lub statutem stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ III
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 14. Organy stowarzyszenia
Organami stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna.
§ 15. Walne Zebranie Członków
1. Uprawnionymi do udziału w Walnym Zebraniu Członków są wszyscy członkowie stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Prezes Zarządu:
 • z własnej inicjatywy;
 • na wniosek Zarządu;
 • na wniosek co najmniej 10 członków ogólnej liczby członków stowarzyszenia;
 • na wniosek Komisji Rewizyjnej
3. Prezes Zarządu zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie Członków co najmniej raz do roku.
4. Walne Zebranie Członków zwołuje się przez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronach internetowych stowarzyszenia lub zawiadomieniami wysłanymi faksem, pocztą elektroniczną lub listownie na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
5. W zawiadomieniu Prezes Zarządu określi termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków.
6. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 lit. b)-d), zwołanie Walnego Zebrania Członków powinno nastąpić w terminie do 4 tygodni od dnia doręczenia wniosku Prezesowi Zarządu.
7. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 11.
8. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.
9. W sprawach związanych z:
 • ustalaniem planu działania (finansowego, budżetowego) na kolejny rok;
 • wyborem członków organów stowarzyszenia;
 • ustalaniem wysokości składki –
Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
10. W razie braku kworum, Prezes Zarządu zwoła kolejne Walne Zebranie Członków z tym samym porządkiem obrad, które wyznaczy na dzień przypadający nie wcześniej niż na dwa tygodnie i nie później niż na cztery tygodnie od daty ostatniego Walnego Zebrania Członków. Zwołane w ten sposób Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków.
11. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach personalnych oraz każdym przypadku, gdy Walne Zebranie Członków podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym.
12. Każdemu członkowi z prawem głosu przysługuje jeden głos.
13. Uchwały Walnego Zebrania Członków mogą być podjęte tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
14. Uchwały Walnego Zebrania Członków powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez przewodniczącego i sporządzającego protokół.
15. W przypadku, gdy zgodnie z treścią niniejszego statutu, do zwołania Walnego Zebrania Członków uprawnione są inne niż Prezes Zarządu osoby lub organy, stosuje się odpowiednio przepisy o zwoływaniu Walnego Zebrania Członków przez Prezesa Zarządu.
§ 16. Kompetencje Walnego Zebrania Członków
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu;
 • wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej;
 • zatwierdzanie Rocznego Planu Działania, w tym planu finansowego;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 • udzielanie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Komisji rewizyjnej z wykonanych przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym;
 • zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 • uchwalanie zmian statutu;
 • wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 30.000,- zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);
 • rozpatrywanie skarg członków stowarzyszenia na działalność Zarządu.
§ 17. Zarząd

Zarząd składa się z 3 do 5 członków,  w tym:

 • Prezesa Zarządu;
 • Skarbnika;
 • Sekretarza
 • 2 Członków Zarządu
2. Wspólna kadencja członków Zarządu jest czteroletnia i rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru członków Zarządu.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków, w którego porządku obrad jest przewidziany punkt dotyczący udzielenia członkowi Zarządu pokwitowania za ostatni rok pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji złożonej w formie pisemnej na ręce innego członka zarządu albo odwołania ze składu członka Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą Walnego Zebrania
Członków.
6. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie odwołania członka Zarządu wymaga większości co najmniej 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy członków z prawem głosu, z zastrzeżeniem postanowień § 15 pkt 10.
§ 18. Kompetencje Zarządu
Do kompetencji Zarządu należy:
 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 2. sporządzanie planów pracy i budżetu;
 3. pozyskiwanie i przyjmowanie nowych członków stowarzyszenia;
 4. reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz, w tym propagowanie jego działalności;
 5. kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia, związaną z realizacją jego celów;
 6. podejmowanie uchwał związanych z nabywaniem, zbywaniem lub obciążaniem majątku stowarzyszenia;
 7. przedstawianie bilansu i rozliczeń finansowych w celu ich zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków;
 8. zwalnianie członków stowarzyszenia od obowiązku opłaty składek i dokonywania innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia – gdy jest to uzasadnione ważnymi interesami członka;
 9. zarządzanie majątkiem stowarzyszenia;
 10. powoływanie w razie potrzeby stałych komisji tematycznych oraz zespołów zadaniowych.
§ 19. Posiedzenia Zarządu
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu.
 3. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Zarządu, a wszyscy członkowie zostali w sposób skuteczny zawiadomieni o posiedzeniu.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń Zarządu oraz pracy Zarządu może określić Regulamin Zarządu, który w miarę potrzeby uchwala Walne Zebranie Członków.
§ 20. Komisja Rewizyjna
 1. Organem kontroli wewnętrznej jest Komisja Rewizyjna.
 2. Wspólna kadencja członków Komisji Rewizyjnej jest czteroletnia i rozpoczyna się z dniem podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Walnego Zebrania Członków, w którego porządku obrad jest przewidziany punkt dotyczący udzielenia członkowi Komisji Rewizyjnej pokwitowania za ostatni rok pełnienia funkcji.
 4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji w formie pisemnej złożonej na ręce innego członka komisji rewizyjnej albo odwołania ze składu członka Komisji Rewizyjnej.
§ 21. Kompetencje Komisji Rewizyjnej
1. Komisja Rewizyjna sprawuje stałą kontrolę nad działalnością stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności.
2. Komisja Rewizyjna w szczególności kontroluje uchwały i czynności Zarządu pod względem ich zgodności:
 • z prawem;
 • ze statutem;
 • z uchwałami Walnego Zebrania Członków;
 • z zasadami prawidłowej gospodarki i rachunkowości.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, przeglądać dokumenty związane z działalnością stowarzyszenia, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku stowarzyszenia.
4. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Rewizyjną uchybień w działalności stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna wyda pisemną opinię w przedmiocie stwierdzonych uchybień, którą przedstawi na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
5. W razie stwierdzenia poważnych uchybień w działalności stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna może także zwołać Walne Zebranie Członków, które podejmie działania niezbędne do usunięcia stwierdzonych uchybień.
§ 22. Skład oraz posiedzenia Komisji Rewizyjnej
1. Komisja rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym:
 • Przewodniczącego;
 • Zastępcy Przewodniczącego;
 • Członków.
2. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały tylko wtedy, kiedy wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zostali zawiadomieni w sposób skuteczny o jej posiedzeniu.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządzany jest protokół.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą Walnego Zebrania Członków, podjętą na wniosek co najmniej 10 członków stowarzyszenia.
6. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie odwołania członka Komisji Rewizyjnej wymaga większości co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków z prawem głosu, z zastrzeżeniem postanowień § 15 pkt 10.
7. Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie.
8. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
 • osoby zarządzające stowarzyszeniem lub z nimi spokrewnione, spowinowacone lub podległe z tytułu zatrudnienia;
 • osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
9. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz sposób wykonywania przez nią czynności kontrolnych może określać Regulamin Komisji Rewizyjnej, który w miarę potrzeby uchwala Walne Zebranie Członków.
10. Członkowie Komisji Rewizyjnej w szczególnie uzasadnionych wypadkach mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie wynagrodzenie lub zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.).
11. Uchwałę w sprawach, o których mowa w ust. 10, podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków z prawem głosu, z zastrzeżeniem postanowień § 15 pkt 10.
§ 23. Postanowienia wspólne dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 1. Kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej może zgłaszać każdy członek stowarzyszenia.
 2. Uzupełnienie składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji następuje w drodze kooptacji przez dotychczasowych członków tych organów w terminie do 30 dni od zwolnienia stanowiska w danym organie stowarzyszenia.
 3. Osoba powołana w sposób określony w ust. 1 do pełnienia funkcji w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, pełni ją do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków, które zatwierdza dokonaną kooptację lub, w przypadku braku zgody na dokonaną kooptację – dokonuje wyboru uzupełniającego.
 4. Maksymalna liczba członków kooptowanych do Zarządu i do Komisji Rewizyjnej nie może wynosić więcej niż połowa składu danego organu.
 5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonują podziału pomiędzy siebie funkcji pełnionych w ramach organu, w tym funkcji Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Podział funkcji może ulec zmianie w trakcie kadencji, jednakże nie stosuje się w tych przypadkach postanowień o decydującym głosie Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przy ustalaniu wyników głosowania.
 6. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą podejmować uchwały w sposób obiegowy, bez odbycia posiedzenia.
 7. W razie potrzeby członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ustalają zasady zastępstwa w przypadku braku możliwości pełnienia funkcji przez któregoś z nich. Zasady te stwierdza się na piśmie.
ROZDZIAŁ IV
OPŁATY I SKŁADKI
§ 24.
 1. Wysokość składek i wpisowego na dany rok oraz sposób ich uiszczania ustala Walne Zebranie Członków.
 2. Składki opłacane są jednorazowo, w terminie ustalonym przez Zarząd.
 3. Zarząd może zwolnić członka stowarzyszenia od obowiązku opłaty składek i dokonywania innych świadczeń na rzecz stowarzyszenia – gdy jest to uzasadnione ważnymi interesami członka.
ROZDZIAŁ V
REPREZENTACJA I MAJĄTEK
§ 25. Reprezentacja
 1. Do zawierania umów i składania innych oświadczeń woli
  w sprawach majątkowych, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych i udzielania pełnomocnictw w tych sprawach, wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu łącznie z drugim członkiem Zarządu.
 2. Do składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych, w tym udzielania pełnomocnictw w tych sprawach, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
§ 26. Majątek
 1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, dotacji, ofiarności publicznej.
 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
 3. Cały dochód uzyskany przez stowarzyszenie wydatkowany będzie na realizację celów statutowych.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU STOWARZYSZENIA
§ 27.
 1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością
  2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy jego członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 10.
 2. Z wnioskiem o zmianę statutu może wystąpić Zarząd lub grupa złożona z co najmniej 10 członków stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VII
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 28.
 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów w obecności wszystkich członków stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 10.
 2. Rozwiązanie stowarzyszenia następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
 3. W uchwale o rozwiązaniu stowarzyszenia należy wskazać osoby likwidatorów oraz określić sposób reprezentacji stowarzyszenia przez likwidatorów, zasady prowadzenia likwidacji i cel, na który zostanie przeznaczony majątek zlikwidowanego stowarzyszenia.
 4. Po likwidacji majątek stowarzyszenia może zostać przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych, w szczególności w postaci wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych lub stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIE KOŃCOWE
§ 29.
Założyciele stowarzyszenia wybierają w głosowaniu jawnym członków pierwszego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na zebraniu założycielskim.

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG