akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Geotermia Konin – anatomia klęski.

2018/12/18


Trwa dyskusja o sensowności istnienia spółki Geotermia. W wypowiedziach radnych i zarządzających Miastem dalsze funkcjonowanie spółki, która istnieje już 6 lat,  jest bezcelowe. Chcielibyśmy się więc cofnąć do protokołu z sesji Rady Miasta z dn. 27.06. 2012 roku, gdy głosowano uchwałę o powołaniu Geotermii. Wszyscy obecni na sesji radni byli za, nieobecny był radny Kazimierz Lipiński.

Dlaczego zdecydowano się powołać spółkę Geotermia?

Spółka miała się zająć pozyskaniem dotacji unijnej na rozwój źródeł geotermalnych w Koninie. Od sześciu lat nie zrobiła nic.

Z protokołu sesji Rady Miasta, od str 38:

Prezydent Józef Nowicki: Ten podmiot prawa handlowego został powołany na użytek ewentualnych wymogów związanych z aplikacją o środki zewnętrzne (…) Natomiast niemożliwe było, aby to zadanie było realizowane przez MPEC z jednego podstawowego powodu, a mianowicie, w tym założeniu, po rozpoznaniu, którym dysponujemy, a które było zawarte w dokumentacji wcześniej już opracowanej, wynika, że parametry, które mogą być uzyskane, jeśli chodzi o wody geotermalne są takie, że dominować w tym będzie zadanie balneologiczne, leczniczej. Natomiast zakres energetyczny jest niestety bardzo wąski i stąd byłoby nierozsądne, gdybyśmy obarczali tym MPEC ze względu na to, że istnieje jeszcze takie zagrożenie, że wszystkie te działania, wszystkie koszty obciążałyby cenę ciepła, dlatego postanowiliśmy o tym, że będzie powołany odrębny.

Geotermia nigdy nie złożyła wniosku dotacyjnego. Wbrew temu co obiecywał Józef Nowicki, skupiono się na wykorzystaniu „zakresu energetycznego” źródeł geotermalnych. I wbrew temu co mówił prezydent Nowicki, to właśnie MPEC pisał na to projekty.

Prezydent Józef Nowicki (…) Prezes tej spółki będzie zatrudniony w MPEC i jego zatrudnienie będzie finansowane przez MPEC, tak, jak do tej pory, natomiast nie będzie obciążało kosztów związanych z działalnością tego podmiotu. Po drugie będzie powołana Rada Nadzorcza, ale bez wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. Chciałbym, mówiąc o tym, pokreślić, że chcemy minimalizować wszelkie koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem tego podmiotu.

Prezes Geotermii przez 6 lat zarabiał ok. 120 tys zł rocznie. Nie płacił mu MPEC, tylko Geotermia Konin Sp.z. o. o . Tak przynajmniej wpisywał w swoje oświadczenia majątkowe. Za te pieniądze MPEC mógł z powodzeniem zatrudnić fachowca od dotacji unijnych bez tworzenia dodatkowej spółki miejskiej, w której udziałowcami są ….. wszystkie pozostałe spółki miejskie. Jedno dodatkowe stanowisko można by wtedy uznać za minimalizację kosztów, a zadaniowo rozliczany pracownik musiałby wykazać się sporą pracą.

Do zadań Geotermii należało przygotowanie i wykonanie odwiertów oraz zagospodarowanie wód geotermalnych w celu wykorzystania energii wód geotermalnych, w zależności od parametrów do celów rekreacyjnych, balneologicznych bądź energetycznych. Po 6 latach odwiert zarósł chwastami. Nie mamy nic. Spore pieniądze wyrzuciliśmy w pociejewskie błoto.

Waldemar Duczmal

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG