akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Józef Nowicki – program wyborczy 2014

2016/04/20


Zauważyliśmy, że witryna internetowa prezydenta Konina, Józefa Nowickiego, jest wyłączona. Dostępny tam był program wyborczy prezydenta z kampanii w 2014 r. Udostępniamy go więc na naszej stronie w ramach naszego działu „Otwieramy dane”. 

Szanowni Państwo,
przedstawiam Państwu program, którego podstawą jest przede wszystkim doświadczenie zdobyte przeze mnie w służbie publicznej. Po dwunastu latach wypełniania mandatu poselskiego i czterech sprawowania funkcji Prezydenta Miasta Konina – znam swoje miasto i region, znam potrzeby jego mieszkańców, wiem co należy zrobić, a co najważniejsze wiem, jakie działania należy doprowadzić do końca.

Tylko Konkrety
Najważniejsze – kontynuacja!

1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Od 2014 roku  realizujemy projekt pod nazwą „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Konin – Międzylesie”. Inwestycja w 85 procentach dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Zadanie obejmuje realizację uzbrojenia terenów inwestycyjnych o powierzchni około 34 hektarów, w zakresie budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci gazowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i drogowej. Koszt zadania to ponad 18 milionów złotych. W mojej ocenie to kluczowa inwestycja dla przyszłości miasta. Tylko w pełni uzbrojone tereny, dobrze skomunikowane z głównymi drogami, interesują dziś inwestorów. Tereny jedynie z nazwy określone tak w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – zainteresowania nie wzbudzały. Słuszność obranego kierunku potwierdzają fakty. Na terenach tych powstał zakład produkcyjny styropianu i zapowiadana jest budowa kolejnego zakładu tej firmy. Po sąsiedzku powstaje instalacja destylacji spirytusu. Trwają również intensywne przygotowania i tworzenie warunków do budowy zakładu produkcyjnego mebli tapicerowanych. Jestem przekonany, że konsekwentne działania i starania przyczynią się do tego, że w najbliższym czasie pojawią się kolejne firmy zainteresowane inwestowaniem w Koninie.

2. Budowa łącznika ulic Przemysłowej i Kleczewskiej – po śladzie ulicy Brunatnej

Posiadanie uzbrojonych terenów inwestycyjnych to jeszcze nie wszystko. Należy je odpowiednio skomunikować i to kolejne zadanie! Warta około 29 milionów droga połączy tereny inwestycyjne z głównymi ulicami miasta, zarazem drogami krajowymi. Inwestycję tę uważam za niezmiernie ważną z uwagi na zapewnienie dojazdu  z ul. Przemysłowej do rozbudowującego się i planowanych zakładów produkcyjnych. Dodatkowym, ważnym aspektem realizacji zadania jest znaczna poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej nr 25 – chociażby poprzez wykonanie poszerzenia ul. Przemysłowej, w obrębie skrzyżowania z ul. Brunatną i Gospodarczą. Już dziś budujemy odcinek ulicy Brunatnej (587,5 m), który  zapoczątkuje realizację łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej.

3. Wykonanie odwiertu geotermalnego i wypracowanie spójnej koncepcji zagospodarowania wyspy Pociejewo

Po zakończeniu odwiertu geotermalnego i poznaniu rzeczywistych parametrów źródła planuję wypracowanie spójnej koncepcji zagospodarowania tej części wyspy Pociejewo. Zamierzam ją poddać szerokim konsultacjom w gronie naukowców, ekspertów, praktyków, przedsiębiorców, a w szczególności mieszkańców miasta. Uważam, że projekt ten jest ogromną szansą dla Konina.

4. Zakończenie i oddanie do eksploatacji spalarni odpadów komunalnych

Do 21 grudnia 2015 roku ma potrwać budowa spalarni odpadów komunalnych w Koninie. Instalacji niezwykle nowoczesnej, spełniającej najostrzejsze wymagania dotyczące ochrony środowiska. Dzięki tej inwestycji uporządkujemy gospodarkę odpadami na terenie miasta i 35 sąsiednich gmin (ponad 370 tysięcy mieszkańców!). Ograniczymy również ilość odpadów składowanych, a pozyskamy energię elektryczną i cieplną. Nie bez znaczenia jest także utworzenie 50 nowych miejsc pracy. Tę inwestycję trzeba pielęgnować i doprowadzić do końca.

5. Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego Miasta Konina

Realizowana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji inwestycja to kolejne zadanie, które bezwzględnie należy kontynuować. Co zyskamy? Przede wszystkim skanalizowane w 97 procentach miasto, wiele kilometrów przyłączy kanalizacyjnych, nowe przepompownie, rozbudowane i zmodernizowane Oczyszczalnie Ścieków Prawy Brzeg i Lewy Brzeg, odnowioną kanalizację sanitarną (13 kilometrów i 305 studzienek).  Zlikwidowanych zostanie również kilkaset przydomowych zbiorników bezodpływowych.

6. Modernizacja kompleksu wypoczynkowego i plaży miejskiej w Gosławicach

Po przejęciu od ZE PAK ośrodka w Gosławicach nie zamierzam go jedynie utrzymywać w bieżącym stanie. Mieszkańcy Konina zasługują na plażę miejską z prawdziwego zdarzenia. Dlatego planuję gruntowną modernizację tego kompleksu wypoczynkowego.

7. Budowa nowych dróg osiedlowych w Koninie

W zakresie budowy dróg osiedlowych, mimo intensywnych 4 lat, wciąż mamy wiele do zrobienia. Zleciłem już wykonanie dokumentacji projektowych ulic m.in.: Storczykowej, Bluszczowej, Begoniowej, Kaktusowej, Nasturcjowej, Daliowej, Piwoniowej, Zawilcowej, Laskówieckiej, Staromorzysławskiej, Działkowej, Granicznej, Wilczej, Beznazwy, Solnej, Dobrowolskiego, Kuratowskiego, Mazurkiewicza i Trzebiatowskiego. Zostaną zaprojektowane  ciągi pieszo – jezdne i pieszo – rowerowe, sięgacze dojazdowe, zjazdy, chodniki, a także odwodnienie dróg oraz oświetlenie uliczne. Dokumentacje, jeśli nie zostaną rozpoczęte budowy, tracą ważność po trzech latach. Nie dopuszczę do tego.

8.  Budowa mieszkań i wspieranie budownictwa społecznego w Koninie

W ostatnich 4 latach blisko 270 rodzin otrzymało przydziały mieszkań komunalnych bądź socjalnych. Zamierzam te tendencje utrzymać. Tym bardziej, że właśnie oddajemy do użytku i budujemy domki socjalne przy ul. Marii Dąbrowskiej oraz budynek wielorodzinny przy ul. Wodnej (po byłym dworcu PKS).

9. Systematyczne zwiększanie środków na remonty, modernizacje szkół i placówek oświatowych

Z myślą o dzieciach i konińskiej młodzieży chcę nadal modernizować, remontować i doposażać szkoły oraz placówki oświatowe. Potrzeby w tym zakresie wciąż są duże. Poza niezbędnymi remontami planuję budowę m.in. kompleksu boisk przy Gimnazjum nr 7. Efektem tej inwestycji będą trzy boiska z piłkochwytami i odwodnieniem: do gier zespołowych o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, do siatkówki plażowej oraz bieżnia lekkoatletyczna czterotorowa i skocznia w dal. Uważam również, że gruntownej modernizacji potrzebuje Przedszkole nr 4.

10. Nowe place zabaw

W Koninie do dyspozycji dzieci mamy 56 miejskich placów zabaw. Siedem z nich to nowo wybudowane. Planuję systematyczne modernizacje i odświeżanie istniejących oraz budowę kolejnych – na osiedlach, na których ich brakuje.

11. Zdrowie to podstawa!

Od 2011 roku – z mojej inicjatywy – proponujemy mieszkańcom zupełnie nową formę dostępu do służby zdrowia. Raz w miesiącu organizujemy, w różnych częściach miasta akcje „Zdrowie to podstawa”. Do września 2014 roku – zaproszeni przeze mnie do udziału w projekcie lekarze specjaliści, pielęgniarki, przedstawiciele stowarzyszeń – udzielili w sumie 7400 różnego rodzaju porad, konsultacji, badań! Zapewnię ciągłość tej akcji i dostęp do jeszcze większej liczby specjalistów. Zdrowie i profilaktyka to podstawa!

12. Spotkania z mieszkańcami

Już w 2010 roku zapowiadałem, że będę wrażliwy na ludzkie problemy i nie przejdę obojętnie wobec żadnej ludzkiej sprawy. Zapewniam, że nie zmienię się. Wciąż ze szczególną troską będę odnosił się do ludzi, będących w życiowej potrzebie. Przez półtora roku odwiedziłem około 100 rodzin. Przez 4 lata – w ramach przyjęć interesantów – spotkałem się z około 2 tysiącami osób. Nadal będę rozmawiał z ludźmi i służył radą oraz pomocą – zarówno w urzędzie, jak i domach mieszkańców.

13. Kurtyna wodna na placu Wolności

Po zainstalowaniu na jeziorku Zatorze fontanny, która cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców, planuję uruchomić kurtynę wodną na placu Wolności. Podniesie ona walory estetyczne tego miejsca i przyniesie ukojenie mieszkańcom podczas upałów.

14. Wspieranie konińskich placówek kulturalnych

Nadal widzę potrzebę wspierania konińskich placówek kultury w realizacji ambitnych pomysłów i wszechstronnej oferty przedsięwzięć kulturalnych oraz rozrywkowych. Jestem przekonany, że w Koninie dzieje się coraz więcej i zrobię wszystko by oferta kulturalna była trwała i wciąż atrakcyjniejsza.

15. Wspieranie konińskich przedsiębiorców

Zamierzam konsekwentnie wprowadzać w życie założenia – przyjętego już – Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 – 2016. Tym samym planuję powołanie Konińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz utworzenie Parku Technologiczno-Przemysłowego.

16. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i pogłębianie dialogu społecznego

Chcę jeszcze intensywniej – w sprawach najistotniejszych dla miasta  – pytać o zdanie mieszkańców. Dołożę wszelkich starań, żeby koninianie szerzej włączyli się w konstruowanie budżetu obywatelskiego (KBO). Będę dbał o to, żeby organizacje pozarządowe dobrze czuły się w dedykowanym im Centrum Organizacji Pozarządowych. Zaplanuję również zadania, które można w ramach outsourcingu zlecić NGO, tym samym wyprowadzić je z urzędu na zewnątrz.

17. Konin ogrodów działkowych

Rodzinne Ogrody Działkowe na terenach miejskich pozostaną ogrodami. Jako prezydent miasta nie będę dążył do zmiany ich zagospodarowania.

18. Pomoc w spłacie, a nie eksmisja!

Zamierzam nadal pomagać zadłużonym mieszkańcom Konina, którzy mieszkają w zasobach miejskich. Jeśli dług powstał w wyniku życiowych problemów, a nie w skutek celowego działania, miasto powinno ułatwiać lokatorom jego spłatę poprzez rozłożenie na raty. Powolne wychodzenie z zadłużenia, a nie eksmisja! Rozważam również stworzenie warunków do odpracowania (na rzecz miasta) powstałego długu, po dokładnym przeanalizowaniu możliwości osób, których to dotyczy. Wobec rosnących potrzeb, w tym zakresie, będę również dążył do zwiększenia liczby mieszkań chronionych w Koninie.

19. Kontynuacja budowy ścieżek rowerowych na terenie miasta

Konsekwentnie wszystkie drogi budowane i modernizowane na terenie Konina będą powstawały wraz ze ścieżkami rowerowymi. Chcę w ten sposób połączyć istniejące odcinki.

20. Współpraca z władzami wyższych uczelni

Oferta dydaktyczna uczelni w Koninie musi zawierać kierunki kształcenia, dające młodzieży szanse na zdobycie trwałego zatrudnienia. Zamierzam nadal ściśle współpracować z władzami wyższych szkół. W szczególności z PWSZ, z którą podpisane zostało porozumienie w sprawie uzgadniania kierunków kształcenia i która otrzymała od miasta budynek po Szkole Podstawowej nr 5 – z przeznaczeniem na zlokalizowanie kierunków technicznych.

21. Cieplik to standard, a nie przywilej

Wiele uwagi poświęcę systemowi ciepłowniczemu miasta. Niezwykle istotne jest podłączanie do cieplika systematycznie nowych odbiorców (zwłaszcza mieszkańców starego Konina).

22. Wspieranie klubów sportowych, a zwłaszcza  dyscyplin, w których  odnosimy ogólnopolskie i międzynarodowe sukcesy.

Zaproponuję nowo wybranej Radzie Miasta Konina znaczące zwiększenie środków przeznaczonych na sport i turystykę. Pozwoli to na skuteczne wspieranie klubów i organizacji sportowych – szczególnie tych, które poprzez swoje osiągnięcia budują markę miasta.

Nowe wyzwania dla miasta

1. Budowa wiaduktu łączącego ul. Paderewskiego z Wyzwolenia

Przed nami poważna inwestycja drogowa. Z uwagi na prowadzone prace projektowe dotyczące przebudowy linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa-Kunowice przez PKP PLK trzeba wybudować wiadukt (projektuje go PKP) w ciągu ulicy Wyzwolenia oraz opracować układ komunikacyjny, który połączy go z ulicami Paderewskiego i Kardynała Wyszyńskiego. Należy wybrać odpowiedni wariant tego połączenia!

2. Przebudowa skrzyżowania Warszawska-Europejska-Kolska

Kolejne duże wyzwanie inwestycyjne to przebudowa jednego z najruchliwszych skrzyżowań w mieście Warszawska-Europejska- Kolska. Mamy już gotowy projekt tego zadania oraz pozwolenie na budowę. Przygotowujemy także wykupy gruntów. Chcę, żeby w tym miejscu powstał wiadukt oraz bezpieczne skrzyżowanie w formie ronda. Będą ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe. Wyzwaniem będzie spięcie finansowania inwestycji.

3.  Komercyjnie na Bulwarze Nadwarciańskim

W 2016 roku przestanie obowiązywać karencja unijna, uniemożliwiająca prowadzenie jakiejkolwiek formy działalności gospodarczej na Bulwarze Nadwarciańskim.  Do tego czasu planuję przygotować koncepcję komercyjnego wykorzystania bulwaru i konkretne propozycje dla przedsiębiorców i mikroprzedsiębiorców.

4. Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 w Koninie – etap II

Po dokonaniu aktualizacji posiadanej dokumentacji zamierzam wrócić do sprawy budowy dalszego przebiegu drogi krajowej nr 25 przez Konin – od ronda Miast Partnerskich aż do Pątnowa. Wyzwaniem będzie pozyskanie dużych środków na tę inwestycję i zabezpieczenie wkładu własnego.

5. Budowa parkingów w mieście

Działania w tym zakresie zacznę od budowy nowych ogólnodostępnych parkingów przy ul. Przyjaźni (obok MOPR) oraz przy ul. Wyszyńskiego (obok budynku po Szkole Podstawowej nr 5  – obecnie PWSZ).  Zamierzam z dużą determinacją wciąż powiększać bazę parkingową Konina.

6. Kładka nad kanałem Ulgi

Niezmotoryzowanym mieszkańców miasta chcę zaproponować kładkę nad kanałem Ulgi. Powstałaby ona wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, biegnącym wzdłuż wałów przeciwpowodziowych. W ten sposób udałoby się połączyć ul. Wiejską z ul. Kurów – czyli nowy Konin ze Starówką.

7. Pogłębienie współpracy z miastami partnerskimi i nawiązanie nowych – gospodarczych partnerstw

W ostatniej kadencji odnowiliśmy współpracę z miastami: szwedzkim Sundsvall i francuskim
Henin-Beaumont. W najbliższych czterech latach należy skupić się na rozwijaniu tych relacji, szukaniu dodatkowych płaszczyzn do współpracy z pozostałymi miastami partnerskimi oraz na nawiązywaniu nowych – zwłaszcza gospodarczych relacji międzynarodowych. Uważam, że niezwykle interesującym kierunkiem jest ten dalekowschodni. Chcę wiele uwagi poświęcić relacjom z dwoma miastami chińskimi: Deyang i Shenyang

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG