akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


MPZP dla Pociejewa i ul. Kolejowej – ogłoszenie UM w Koninie.

2015/06/29


[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Pociejewo i ul. Kolejowa) – wszystkie dokumenty w linkach, zachęcamy do zgłaszania wniosków do planów).

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Konina:

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 22.07.2015 r. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej (na adres: Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1, 62-500 Konin), ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: uwagi_do_mpzp@konin.um.gov.pl . Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Konina.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG