akcja Konin
Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta


Wniosek o zmiany w MPZP Kolejowa – PKP (tereny wokół Dworca PKP)

2016/10/27


Tutaj możecie pobrać wniosek o zmiany w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kolejowa – PKP (tereny wokół Dworca PKP)

Wniosek dostępny jest tutaj w edytowalnym formacie w edytowalnym formacie

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Konina na adres: Plac Wolności 1, 62-500 Konin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2016 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (epuap.gov.pl).

Jako, że w konińskim BIP nie jest dostępny projekt MPZP dla tego miejsca przekazujemy wszystkie związane z tym dokumenty tutaj:

Plan zagospodarowania przestrzennego – projekt
Plan zagospodarowania przestrzennego – rysunek
Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko – rysunek
Uzasadnienie uchwały

2015 :: Stowarzyszenie Akcja Konin - Miasto dla Obywateli - Obywatele dla Miasta

Modernizacja strony www finansowana przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG